O DRUŠTVU

OD ZAČETKOV DO DANES


Začetki Društva invalidov Ljubljana Center segajo v leto 1968. V tem letu so se namreč začeli ustanavljati iniciativni odbori za ustanovitev medobčinskih društev, takrat še telesnih invalidov. V letu 1969 se je iz dotedanjih oblik organiziranja telesnih invalidov oblikovala Zveza društev telesnih invalidov SR Slovenije in posledično medobčinske podružnice društva telesnih invalidov, v okviru ene izmed njih sodi tudi zametek našega Društva. Ustanovni skupščini take podružnice v novembru 1971 so prisostvovali delegati iz ljubljanskih krajevnih skupnosti Ajdovščina, Gradišče, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat in Tabor. Na skupščini je sodeloval naš član, žal že pokojni Edo Črnoga. Izvršni odbor podružnice je sprva deloval v prostorih Mestne konference SZDL Ljubljana na Komenskega ulici , kasneje pa na Prijateljevi ul. 13, Ljubljana.

Občani so izrazili željo in potrebo po ustanovitvi samostojnega društva, ki bi v okviru obstoječih zakonskih predpisov skrbelo in skušalo reševati socialne in druge probleme članov društva. Ustanovna skupščina Društva invalidov Ljubljana Center 24. 10. 1972 pomeni začetek delovanja društva. V poročilu skupščine je bilo izpostavljeno, da se ne sme ločevati delovne invalide od tistih, ki jim je zmanjšana delovna sposobnost ali so sposobnost zaradi bolezni izgubili, ker pri vseh obstaja problem vključevanja invalidov v družbeno življenje in v delo. Za leto 1973 je bil pripravljen delovni program, potrjen je bil statut društva in izvoljen Izvršni odbor ter Nadzorni odbor. Društvo je odprlo žiro račun na katerega so se stekale donacije Zveze društev telesnih invalidov Slovenije in delovnih organizacij in je pričelo z delovanjem.

Pisnih podatkov o delovanju Društva do leta 2000 ni veliko, po spominih članov vemo, da so bili predsedniki Društva v teh letih Ciril Pogačar, Stane Roglič, Miha Kregar, Stanko Stainer, ki pa ga je več let nadomeščala tajnica Društva Slavica Petrovič. Na skupščini leta 1999 je bil izvoljen za predsednika Anton Kastelic, ki Društvo uspešno vodi še sedaj.

Društvo, ki je delovalo na Prijateljevi ul. 13, Ljubljana je bilo zaradi denacionalizacije prisiljeno poiskati nove prostore. Predsednik Društva Anton Kastelic je s strokovnim sodelavcem po intenzivnem iskanju našel prostor za sedež Društva, ki je postalo lastnik delovnega prostora s finančno pomočjo Zveze delovnih invalidov Slovenije- krovne organizacije Društva- in donacij /največ zasebnih/ podjetij na Trubarjevi ulici 77 v Ljubljani konec leta 2000.

Društvo se financira iz sredstev Mestne občine Ljubljana in Zveze delovnih invalidov Slovenije ter donacij posameznikov. V okviru finančnih zmogljivosti Društvo v skrbi invalide deluje po sprejetih programih in pomaga članom premagovati občutek osamljenosti, zapuščenosti in nemoči, omogoča rehabilitacijske in rekreativne aktivnosti članov za ohranjanje zdravja in spodbuja ustvarjalnost članov v duhovnem in fizičnem smislu. Društvo nudi članom za rehabilitacijo in ohranjanje zdravja koriščenje počitniških kapacitet Zveze delovnih invalidov Slovenije na morju in toplicah. Z izleti in pohodi se člani poleg druženja in rekreacije, seznanjajo s krajevnimi in zgodovinskimi znamenitostmi. Društvo podpira športne aktivnosti kot so šah, pikado, omogoča plavanje, ipd. Društvo se trudi biti v tesnem stiku s svojimi člani z obiski prostovoljk, z mesečnimi srečanji »Ob kavici«, z nudenjem informacij v času uradnih ur, izven le-teh pa je vedno dosegljiv predsednik po mobilnem telefonu. S pisnimi obvestili in novicami na spletni strani so člani društva redno obveščeni o dogajanju in aktivnostih v društvu. Društvo spodbuja ustvarjalno dejavnost članov- imamo nekaj priznanih umetnikov ter precej skritih talentov- in kulturno dejavnost z razstavami, seminarji, z delavnicami ter izobraževanjem na različnih področjih.

Društvo invalidov Ljubljana Center se ponaša s priznanjem Zveze delovnih invalidov Slovenije, ker je bilo pobudnik in nosilec prizadevanj za vključitev Mestne občine Ljubljana v projekt »Občina po meri invalidov« na podlagi katerega je Ljubljana v letu 2009 prejela listino »Občina po meri invalidov«.

Prizadevanje Društva invalidov Ljubljana Center, ustvarjati boljše pogoje za vključevanje invalidov v življenje družbe, preprečevati izključenost in osamljenost članov je vodilo Društva že več kot 40 let. Izrečene zahvale članov in število vpisanih članov pa nagrada in iztočnica za še aktivnejše delovanje v prihodnjih letih.

Donirajte del dohodnine

Namenite del svoje dohodnine društvu invalidov Ljubljana center. Izkoristite davčno olajšavo in pomagajte ljudem, ki so pomoči potrebni. Preberi več…